>

Valstybės duomenų valdysenos kolegija

Valstybės duomenų valdysenos kolegija, kuri rengia ir teikia Agentūrai siūlymus sprendžiant klausimus, nurodytus Oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės jai pavestus klausimus, susijusius su:

  • valstybės politikos formavimu ir įgyvendinimu valstybės duomenų valdysenos srityje;
  • valstybės duomenų valdysenos organizavimo ir rengimo pagal Valstybės duomenų valdysenos programą koordinavimu;
  • kitomis Agentūros funkcijomis valstybės duomenų valdysenos srityje.

Kolegijų nariai yra kitų institucijų atstovai. Nuorodos į informaciją apie kolegijas ir posėdžių protokolus naudojamos susipažinimui kolegijos nariams bei visuomenei apie tokių kolegijų darbą.

 

Atnaujinimo data: 2024-02-07