Konsultavimasis su visuomene

Viešosios konsultacijos: įvairiais būdais (metodais) valstybės institucijų ir įstaigų vykdomi veiksmai, kuriais siekiama surinkti visuomenės ar tikslinių grupių nuomones, pasiūlymus rengiamam, įgyvendinamam ar vertinamam teisės aktui arba kito tipo sprendimui.

Šiuo metu nėra vykstančių viešųjų konsultacijų.

Viešoji konsultacija dėl 2024 m. numatytos rengti oficialiosios statistikos

Valstybės duomenų agentūra kviečia visuomenę susipažinti su Oficialiosios statistikos 2024 metų programos I dalies projektu. Oficialiosios statistikos programa – Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais oficialiąją statistiką tvarkančioms įstaigoms pavedamų atlikti visuomenės reikmėms ir viešajam administravimui reikalingų statistinių tyrimų metinis sąrašas.

Oficialiosios statistikos 2024 metų programos I dalies projekte numatytus statistinius tyrimus atliks Valstybės duomenų agentūra ir 18 kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų. Programoje numatyta atlikti apie 290 statistinių tyrimų, kurie suskirstyti į penkias sritis: demografinė ir socialinė statistika, makroekonomikos statistika, verslo statistika, žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės statistika, kitų sričių statistika.

2024 m., be kasmet atliekamų statistinių tyrimų, bus atliekami šie statistiniai tyrimai:

  • naujas – „Lygybės statistika“;

  • kas kelerius metus vykdomi – „Augalų apsaugos produktų panaudojimas žemės ūkyje“ ir „Informacinių technologijų naudojimas valstybės ir savivaldybių valdymo įstaigose“;

  • vienkartiniai – „Jaunimas darbo rinkoje ir įgytas išsilavinimas“, „Kuro ir energijos suvartojimas namų ūkiuose“  bei „Gyventojų galimybės naudotis paslaugomis“.

2024 m. bus pradėta rengtis 2025 m. gyventojų surašymui, kuris planuojamas vykdyti kasmet.

Oficialiosios statistikos 2024 metų programos I dalies projektas 

Atnaujinimo data: 2023-12-11