>

Statistikos kolegija yra visuomeniniais pagrindais veikiantis Valstybės duomenų agentūros (toliau – Agentūra) patariamasis organas, kurios tikslas yra teikti Agentūrai siūlymus dėl klausimų, nurodytų Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje, sprendimo. Statistikos kolegiją sudaro deleguoti Lietuvos banko, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, naudojančių ir (arba) tvarkančių oficialiąją statistiką, aukštųjų mokyklų, mokslinių tyrimų institutų, asociacijų, respondentų, visuomenės informavimo priemonių ir kitų suinteresuotų institucijų atstovai.
 

Statistikos kolegijos institucinė sudėtis ir nuostatai 

Personalinė Statistikos kolegijos sudėtis 
 

Iki 2023 m. gegužės 12 d. patariamoji Agentūros institucija buvo Statistikos taryba

 

Atnaujinimo data: 2024-04-02